Mở tài khoản eKyc

23/05/2023 14:18:06

MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN EKYC (chỉ áp dụng với khách hàng cá nhân trong nước)

Quý khách truy cập website tại đây để đăng ký mở tài khoản trực tuyến xác thực bằng eKYC.

Quý khách vui lòng chuẩn bị:

  • Bản gốc CMTND/CCCD còn hiệu lực, không bị mờ, bóng, mất góc
  • Sử dụng máy tính hoặc điện thoại có camera

Chứng khoán VISC sẽ gửi hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện mở tài khoản qua địa chỉ email quý khách đã đăng ký. Hãy kiểm tra thông tin và gửi hồ sơ bản cứng về VISC theo hướng dẫn.

VUI LÒNG THAM KHẢO TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN tại đây